unicef.hr koristi kolačiće (eng. “cookies”) kako bi Vam omogućio bolje korisničko iskustvo. Više o upotrebi kolačića saznajte ovdje.

Slažem se

Djeca ne mogu čekati: 7 prioritetnih postupaka za zaštitu svakog djeteta izbjeglice ili migranta

Foto: Kljajo/UNICEF

Na Europskom forumu o pravima djeteta 78 organizacija dalo je zajedničku izjavu o pravima djece izbjeglica i migranata. Evo zajedničke izjave koja je potpisana 29. studenog 2016. u Bruxellesu:

Sedamdeset i osam organizacija koje su aktivne na polju prava djece, sa zadovoljstvom pozdravljaju činjenicu da je ovogodišnji Europski forum o pravima djeteta usmjeren na zaštitu djece tijekom migracija. Djeca čine znatan udio u broju migranata i izbjeglica. Barem jedna od tri osobe koje su u Grčku stigle morskim putem tijekom 2016. bila je dječje dobi. U istoj godini se u usporedbi s 2015., udvostručio broj djece koja su u Italiju došla bez pratnje. Usprkos tome, postupci za pomoć djeci su i dalje neujednačeni i nedovoljni. Odgovor na migracije ne može biti učinkovit niti zaštititi djecu ukoliko na sustavan način ne uzima u obzir njihov najbolji interes i njihove određene potrebe.

Širok raspon nadzornih tijela i organizacija civilnog društva već nekoliko godina zahtijeva sveobuhvatan pristup djeci izbjeglicama i migrantima koji bi se temeljio na njihovim pravima. Inicijativa koju je pokrenula Europska komisija te osobito članica komisije Jourova, za usmjeravanje na prava sve djece izbjeglica i migranata, iznimno je važna i pojavljuje se u pravom trenutku. Na UN-ovom sastanku na visokoj razini 19. rujna 2016., državna tijela su se ponovno obvezala da će zaštititi prava sve djece izbjeglica i migranata. Sada je potrebna nova politička posvećenost sve većim izazovima s kojima se suočavaju djeca izbjeglice i migranti u cijeloj Europi te više djelovanja na razini Europe.

Neka kršenja prava s kojima se djeca izbjeglice i migranti suočavaju na putu prema EU ili unutar EU, obuhvaćaju manjak sigurnosti, hrane i pristupa uslugama kao što su zdravstvena skrb i smještaj; razdvojenost od roditelja; iznuđivanje, nasilje i izrabljivanje te ozljede i smrt. U cijeloj Europi stalno svjedočimo teškim uvjetima u kojima djeca moraju preživljavati bez osnovnih prava kao što su zdravstvena skrb, obrazovanje, upisivanje u matice rođenih i stanovanje te pravičan postupak u postupcima u području imigracije i azila, pravnog zastupanja i učinkovitog skrbništva za djecu bez pratnje. Povećava se opasnost od zadržavanja, zatvaranja i prisilnog udaljavanja te bez državljanstva. Djeca se mogu suočiti s takvim izazovima kada su bez pratnje, kad su s roditeljima i kad su odvojena od njih, u različitim stadijima imigracije i postupcima traženja azila i prebivališta. Djeca i sama potvrđuju da  njihovi osnovni problemi obuhvaćaju obrazovanje, informiranje o njihovim pravima i nesigurnost oko reguliranja boravišta.

Foto: Kljajo/UNICEF

Ta djeca odrastaju u našim društvima postajući budući građani EU. Mora ih se prvenstveno promatrati kao djecu, bez obzira na njihov migrantski status. Moramo ulagati u njih i osnaživati ih da ispune svoj potencijal kao jednaki sudionici u svojim zajednicama.

Prepoznajemo napore koji u cijeloj Europi čine različite vlade, institucije EU i agencije kako bi se odgovorilo na ove izazove. Forum je ključan trenutak za raspravu o pozitivnim politikama i praksama koje se mogu prilagoditi i proširiti. Ove inicijative međutim nisu dovoljne.

Potičemo vodstvo i neposredno djelovanje Europske unije u suradnji s civilnim društvom, u sljedećim prioritetnim područjima:

1. Usvajanje Plana djelovanja na razini EU za svu djecu izbjeglice i migrante

Potreban je pristup sveobuhvatnog, koordiniranog djelovanja kako bi se osiguralo da su djeca, pojedinačno i zajedno sa svojim obiteljima te bez obzira na status, zaštićena tijekom cijelog migracijskog putovanja i nakon dolaska u zemlju odredište. Prevelik je broj djece koja nisu obuhvaćena nacionalnim i transnacionalnim sustavima zaštite. Potrebna je predanost EU na najvišoj razini i plan djelovanja za svu djecu izbjeglice i migrante, kako bi se na učinkovit način ujedinilo različita odgovorna tijela, agencije i civilno društvo u zemljama članicama i u EU te kako bi se razvili jasni procesi s izvorom financiranja te djelovanje za svu djecu izbjeglice i migrante. Unutar ovog okvira potrebno je razviti nacionalne planove djelovanja za promicanje dobrobiti sve djece koja su izbjeglice i migranti. EU ima na raspolaganju nekoliko alata. Akcijski plan za maloljetnike bez pratnje 2010. – 2014. nudi koristan temelj i mnogi njegovi prioriteti su i dalje relevantni. Međutim, sljedeći Akcijski plan trebao bi proširiti svoj fokus na svu djecu izbjeglice i migrante te ujediniti unutarnje i vanjske element politike EU. Pristup koji se temelji na pravima i potrebama omogućit će odgovor koji uzima u obzir pojedine aspekte kao što su rod, etničko porijeklo, vjera, zdravlje i teškoće u razvoju.

2. Izmjena zakonodavstva u vezi s azilom

Skora izmjena Zajedničkog europskog sustava azila nudi značajnu mogućnost za poboljšanje položaja djece izbjeglica i tražitelja azila. Trenutni prijedlozi odnose se na skrbništvo, procjenu i određivanje najboljeg interesa, definiciju obitelji, procjenu dobi i kriterije za dobivanje međunarodne zaštite. Također uzimaju u obzir brži pristup obrazovanju, po mogućnosti u roku od 30 dana nakon dolaska djeteta. Potrebno je održati ove odredbe i jačati ih tijekom pregovora. Potrebno je odgovarajuću pozornost posvetiti usklađivanju i ubrzavanju postupaka spajanja obitelji, preseljenja i premještanja. Identifikacija i registriranje bit će kvalitetniji ako su prava djece zajamčena unutar sustava. S druge strane, prijedlozi za kažnjavanje sekundarnih kretanja materijalnim i proceduralnim ograničenjima prava, podržavaju koncept slanja djece u zemlju u koju su prvo došla ili u treću zemlju, čime se odbacuje postojeća pravna praksa i ograničavaju prava korisnika supsidijarne zaštite te trajanje dozvola boravka. Tako dolazi do kršenja prava djece i veći broj djece i obitelji prelazi u nepovoljan položaj i neregularne migracije. Ove odredbe je zato potrebno promijeniti. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće Europske unije moraju osigurati da moguće izmjene jamče najvišu razinu zaštite za djecu.

Foto: UNICEF

3. Stavljanje prioriteta na djecu u svim politikama migracija i azila

Sve odluke o azilu i migraciji utječu na djecu. Povratak se sve češće predstavlja kao ključan potporanj politike EU o azilu, migraciji i vanjskoj politici. Svaka odluka o vraćanju mora se temeljiti na pravima djece, a ne na političkim programima te uključivati pojedinačno utvrđivanje najboljeg interesa djeteta. Neovisni i kvalificirani dionici u području zaštite djece, uključujući pravne stručnjake, moraju što prije donijeti i provesti stvarne, pravedne i učinkovite postupke, kako bi se osiguralo da se svaka odluka koja se tiče djeteta temelji na sveobuhvatnoj procjeni i utvrđivanju najboljeg interesa djeteta. To mora obuhvaćati i temeljito traženje obitelji ako je to u najboljem interesu djeteta. U svim slučajevima mora biti zajamčeno učinkovito pravno rješenje. Djecu i obitelji se nikada ne smije zadržavati i ključni prioritet mora biti ulaganje u alternativni smještaj unutar zajednice. Djeci koja su izbjeglice i migranti bez pratnje ili koja su odvojena od obitelji, potrebno je pružiti kvalitetno skrbništvo te ih se mora smjestiti u okviru obitelji i/ili zajednice gdje će biti odgovoreno na njihove pojedinačne potrebe. Za obitelji je potrebno osigurati sigurna rješenja stanovanja. Sva djeca moraju imati jednak pristup uslugama u zajednici. Evaluacija EU okvira regularnih migracija (REFIT) također pruža jasnu mogućnost planiranja sljedećih koraka za poboljšanje sigurnih i regularnih načina migriranja za djecu i obitelji.

4. Financiranje za osnaživanje sustava za zaštitu djece

Resursi trebaju pratiti politike. Financiranje mora biti dostupno za podršku inovativnog, integriranog odgovora Europske komisije, država članica i civilnog društva unutar i izvan EU. Potrebno je ulaganje za podršku glavnih i pojedinačnih usluga kako bi se osigurala prava djece izbjeglica i migranata u zemljama u kojima borave, bez obzira na razdoblje koje su tamo proveli. Agencije EU i nacionalne agencije koje se bave djecom izbjeglicama i migrantima moraju dobiti prikladna sredstva za ulaganje u jačanje kapaciteta za prava djece i kvalitetne mehanizme upućivanja.

Različiti instrumenti financiranja kao što su Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF), Instrument za europsko susjedstvo i partnerstvo, Europski fond za razvoj, Instrument pretpristupne pomoći, Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Fond za humanitarnu pomoć (ECHO) mogli bi dodijeliti sredstva za odgovor na probleme u vezi s djecom izbjeglicama i migrantima. Komisija mora raditi s državama članicama kako bi pratila trošenje sredstava EU i osigurala da su sredstva usmjerena na najbolji interes djeteta. Sredstva EU moraju se koristiti u skladu s EU politikama i temeljnim načelima zakonodavstva o ljudskim pravima što uključuje nediskriminaciju.

5. Odgovor na probleme djece izbjeglica i migranata u svim područjima

Europska unija i države članice surađuju u brojnim područjima koja utječu na prava djece izbjeglica i migranata kad je također potrebno promicati njihove interese i prava. Potrebno je uspostaviti integrirane nacionalne sustave za zaštitu djece u EU i trećim zemljama te ih jačati u skladu s UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta i s 10 načela. Rasprave i postupci u vezi s Preporukom Europske komisije „Ulaganje u djecu“, zakonodavstvom, zdravstvom, obrazovanjem, ljudskim pravima, razvojem i zapošljavanjem mladih trebaju sustavno obuhvaćati poseban položaj sve djece izbjeglica i migranata te unapređivati njihov jednak pristup zaštiti, javnim uslugama (npr., obrazovanje, zdravstvo) i pravosuđu.

6. Zaštita djece izvan granica

Ulaganje u transnacionalnu zaštitu djece ključno je za sprečavanje nestanka djece, utvrđivanje za koju djecu postoji opasnost od izrabljivanja i trgovine ljudima i podržavanje djece da se kreću sigurno i regularno iz jedne zemlje u drugu kada je to u njihovom najboljem interesu. EU mora osigurati da uspostavljeni sustav odgovara na prava i potrebe djece izbjeglica i migranata, kako bi se odgovorilo na razloge nestanka i nesigurnog nastavka putovanja te omogućila odgovarajuća skrb. EU također može imati važnu ulogu pomoću proučavanja mehanizama koji postoje između država članica i poboljšavanjem međugranične suradnje koja štiti djecu. Primjerice, Dublinska uredba je glavni instrument za omogućavanje spajanje obitelji za djecu bez pratnje i djecu odvojenu od obitelji unutar EU. Standardizirani pristupi u područjima kao što su procjene najboljeg interesa i traženje obitelji te bolja suradnja među državama članicama, ključne su za osiguravanje učinkovitog funkcioniranja sustava. Potrebno je produžiti i provesti trenutne politike premještanja. Djeca moraju imati neometan pristup premještanju kao alatu zaštite kada je to u njihovom najboljem interesu. Osim toga, države članice moraju ubrzati procedure za spajanje obitelji i omogućiti djeci spajanje sa svojim obiteljima što uključuje njihovu širu obitelj u zemljama odredištima.

Foto: Gilbertson/UNICEF

7. Osiguravanje i korištenje kvalitetnih podataka i dokaza

Postoji izrazit manjak podataka o djeci izbjeglicama i migrantima u Europi, zbog nedostataka u podacima o migracijama i azilu, nemogućnosti usporedbe podataka između različitih zemalja članica i nedovoljne raščlanjenosti podataka. Primjerice, nema točnih podataka o broju djece koja su umrla na granicama Europe. Samo u nekim zemljama javno je dostupan broj djece koja su zadržana u vezi s imigracijom. Države članice moraju redovito prikupljati – barem sljedeće – podatke raščlanjene prema dobi, rodu i nacionalnosti (o dolascima, azilu, spajanju obitelji, premještanju, zadržavanju, dobrovoljnom povratku i prisilnom udaljavanju) i učiniti ih javno dostupnima. Potrebna je suradnja među nadležnim tijelima, ali i s Europskom komisijom i Eurostatom, kako bi se povećala pouzdanost, usporedivost i pravodobnost. Posebno je važno da države članice u potpunosti iskoriste mogućnosti Uredbe o statistici (Uredba EC/862/2007) uz usmjerenost na raščlanjivanje prema dobi, rodu i statusu prebivališta. Ulaganje u učinkovitije platforme za razmjenu informacija, istraživanje i programe za utvrđivanje potreba djece izbjeglica i migranata, izvan i unutar Europe, također će omogućiti EU da osmisli politike i alate za bolji odgovor na potrebe djece. Dostupni podaci i dokazi moraju se koristiti za razvoj i izmjenu politika i praksi.

Potpisnice:

Aitima

ASGI- Associazione per gli Studi Giuridici sull’ Immigrazione

Caritas Europa

CCME – Churches’ Commission for Migrants in Europe

Centre for Youth Integrated Development Finland

Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant – Interdisciplinary center for children’s rights

Cesvi Fondazione Onlus

Child Circle

Child Helpline International

Child Rights International Network (CRIN)

COFACE – Families Europe

Coram Children’s Legal Centre

Defence for Children – ECPAT Netherlands

Defence for Children International – Italia

Defence for Children International Czechia – Spolek zastánců dětských práv

Defence for Children International, Spain

Défense des enfants International Belgique – Defence for Children International Belgium

Défense des enfants International France – Defence for Children International France

Doctors of the World – Médecins du monde International

Don Bosco International

Dynamo International

EASPD – European Association of Service providers for Persons with Disabilities

ECPAT Albania – Children’s Human Rights Centre of Albania – Albanian National Child Helpline- ALO 116

ECPAT Austria

ECPAT Belgium

ECPAT France

ECPAT Germany

ECPAT International

ECPAT Luxembourg

ECPAT UK

Empowering Children Foundation – ECPAT Poland

Eurochild

Eurodiaconia

European Anti-Poverty Network (EAPN)

European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)

European Council for Refugees and Exiles (ECRE)

European Network Against Racism (ENAR)

European Network of Migrant Women

European Network on Statelessness

European Patients Forum

European Women’s Lobby (EWL)

FAPMI-ECPAT Spain

Global Campaign to End Child Detention

Greek Forum of Refugees

IFSW – International Federation of Social Workers Europe

Immigration Council of Ireland

International Association for Steiner/ Waldorf Early Childhood Education (IASWECE)

International Catholic Migration Commission (ICMC)-Europe

International Child Development Initiatives (ICDI)

International Commission of Jurists

International Detention Coalition

International Falcon Movement- Socialist Educational International

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)

International Organisation for Migration (IOM)

International Youth Association for Training and Inter-employment Programs (TIP)

Jesuit Refugee Service – Europe

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

Maisha e.V.- African Women in Germany

Mental Health Europe

Migrant Rights Centre Ireland

Missing Children Europe

Nasc, the Irish Immigrant Support Centre

Norwegian Refugee Council

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – Regional Office for Europe

Oxfam Italia

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

Platform Kinderen op de vlucht – Plate-forme Mineurs en exil

Red Acoge

Refugees Welcome, Denmark

Reseau Educations Sans Frontieres

Save the Children

Separated Children in Europe Programme (SCEP)

SOS Children’s Villages International

Terre des Hommes Internation Federation

UNHCR

UNICEF

World Organisation of the Scout Movement (WOSM)

World Vision

Updated: 01 prosinca 2016
  • Share